Mechanika kontinua

Z Aplikovaná mechanika
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Kontinuum je představa látky či pohled na látku jako na spojité prostředí. Kontinuum je použitelné pro makroskopický popis pevných látek, kapalin i plynů. Mechanika kontinua se zabývá popisem deformace a chování kontinua.

Veličiny popisující kontinuum

hustota

hustota vnitřní energie
měrná objemová entropie
měrná produkce entropie

hmotnost

hybnost (lineární moment síly)
točivost (úhlový moment hybnosti)
kinetická energie
Entropie
Vnitřní energie
Produkce entropie

Pohyb a deformace (kinematika)

Symetrický tensor přetvoření

je symetrickou částí deformačního gradientu. Rozklad na isomorfní (zachovávající tvar) a isochorickou (objem zachovávající) část.

Obecně lze tenzor deformačního gradientu zapsat ve tvaru

Rovnice rovnováhy

Zákon zachování hmotnosti

Zákon zachování hybnosti
Zákon zachování točivosti
Zákon zachování energie (první zákon termodynamiky)
Druhý zákon termodynamiky